laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Opis inwestycji - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

Nr Umowy: GDDKiA-O/BY-D-3-284-104-2013/2811/KP-2-OBI/001/2014
Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25.”

Wartość Umowy to 291 873 656,80 PLN netto + 23% VAT, co stanowi łącznie 359 004 597,86 PLN
Data podpisania umowy: 05.11.2014r.
Czas ukończenia robót: 05.08.2017r.

Kontrakt wykonywany jest w systemie Projektuj i Buduj.

Celem inwestycji jest:

 • wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Inowrocławia;
 • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego;

 • wybudowanie obwodnicy (klasa GP) o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Lokalizacja
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiatach: Inowrocławskim i Mogileńskim, na terenach gmin: Inowrocław, Miasto Inowrocław, Kruszwica, Strzelno.

Elementy składowe

W ramach inwestycji przewidziano:

 • budowę odcinka obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa GP) od km 4+880,00 do km  22+968,21 o konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 5;
 • budowę węzłów drogowych: Latkowo, Jacewo i Tupadły;
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą;
 • budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy);
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu drog krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów i mostów;
 • budowę obiektów inżynierskich (skrzyżowania dwupoziomowe) na przecięciu obwodnicy (drogi krajowej) z linią kolejową;
 • likwidację przejazdów kolejowych znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik do PFU;
 • przeniesienie kapliczki;
 • budowę przejść dla zwierząt małych;
 • budowę ogrodzeń ochronnych i naprowadzających;
 • budowę przepustów o funkcji zespolonej;
 • budowę przepustów drogowych;
 • budowę przejazdów awaryjnych;
 • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w zakresie drenażu, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepompowni;
 • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z powierzchni drog;
 • rozbiórki urządzeń wodnych, przepustów i obiektów mostowych;
 • likwidację i budowę studni na ujęciu wody „Trzaski”;
 • przełożenia rowów melioracyjnych i cieków naturalnych;
 • budowy i przebudowy rurociągów drenarskich;
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi oraz nasadzenia nowej zieleni,
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę zasilania stacji pogodowych i przepompowni wody deszczowej w Miechowicach;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń solankowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
 • oznakowanie obwodnicy i dróg związanych wraz z zastosowaniem na wymienionych drogach urządzeń BRD m.in.: barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzenia;
 • oznakowanie kierunkowe dla obwodnicy Inowrocławia i oznakowanie kierunkowe na terenie miasta Inowrocławia (odcinek DK 15/25 przekazywanym samorządom);
 • rozbiórkę istniejących jezdni;
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • wymianę gruntów nienośnych;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • po zakończeniu Robot wykonanie pełnej rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;
 • przywrócenie dróg publicznych i ulic, użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;
 • dokonanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania;
 • wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • remont nawierzchni DK 15/25 na odcinku przekazywanym samorządom;

 

Piątek, 3 kwietnia 2020 
godzina 19:17
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women