laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA

wykonanie brewki
rozbiórka zjazdu
wykop – rów
pobocze frez
montaż siatek dogęszczających
betonowanie słupków ogrodzeniowych
humusowanie
rekultywacja
nasadzenia drzew
nasadzenia krzewów
warstwa wiążąca
warstwa ścieralna
nawierzchnia z kostki kamiennej
obrukowanie przepustów
bariery energochłonne
krawężnik kamienny
KŁSM
warstwa SMA
humusowanie
rekultywacja terenów płaskich
nasadzenia drzew
nasadzenia krzewów
nasyp

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe MO5S, PG5aS, PG14S
Układanie warstwy ścieralnej WO12S, WO13S, MO11S
BRANŻA WOD – KAN

Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi
Montaż klap zwrotnych
Układanie zabruków
Odmulenie rowu wraz z wywozem namułu samochodami

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli przez firmę montującą bariery Węzeł Latkowo
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli Węzeł Latkowo

BRANŻA DROGOWA

KŁSM
warstwa wiążąca
warstwa ścieralna
warstwa ścieralna
SMA
stabilizacja na zatokach autobusowych
zszywanie materacy kamiennych
rekultywacja tereny płaskie
plantowanie
humusowanie skarp/ terenów płaskich/ rowu/ pobocza/ pasa dzielącego
prace porządkowe
nasadzenia drzew i krzewów
zrąbkowanie posadzonych drzew i krzewów
montaż siatki ogrodzeniowej
montaż siatki na płotkach naprowadzających
ułożenie krawężnika trapezowego
układanie obrzeży
wykonywanie brewki betonowej
kostka brukowa gr 8 cm
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
bariery stalowe
pobocza z frezu
profilowanie nasypu
nasyp
wymiana gruntu
udrożnienie rowu
odmulanie rowu
wykop - rów

BRANŻA MOSTOWA

Program naprawczy jezdni prawej asfaltu twardolanego WO9S
Układanie warstwy ścieralnej PG14S
Roboty wykończeniowe MO5S, PG5aS, PG14S, WD15S, WD10S, MO11S
BRANŻA WOD – KAN

Dokładanie pierścieni odciążających i roboty wykończeniowe przy Wp479-500
Docięcie rur przepustów
Próby szczelności wpustów i przykanalików Wp249-250
Zabruki na wylotach drenu
Wykonywanie obruków przepustu
Wykonywanie obruków wpustów Wp459, 495-500
Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla od słupa 1.531 do 1.534 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla od słupa 1.533 do 1.535 Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo
Montaż słupów Węzeł Latkowo
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli, łączenie bednarki w słupach Węzeł Latkowo
Naprawa uszkodzonego kabla od słupa 4.122 do 4.123 Węzeł Tupadły
Łączenie i pionowanie słupów Węzeł Jacewo

BRANŻA DROGOWA

wykop pod przyporę
wypełnianie kamieniem koszy gabionowych przypory
kostka betonowa - chodnik
obrzeże - chodnik
nasadzenia drzew
nasadzenia krzewów
wykop oraz odwierty pod słupki ogrodzeniowe
wykop-rów
humusowanie
wykop - zjazdy
humusowanie
odmulanie rowu
nasyp pod pobocze
humusowanie
zabudowy przepustów
KŁSM
podbudowa BA
bariery stalowe
bariery energochłonne
plantowanie
rekultywacja terenów płaskich
warstwa wiążąca
montaż siatek na płotkach naprowadzających
odmulanie rowu

BRANŻA WOD – KAN

Układanie płyt ażurowych
Czyszczenie wylotów, obruków i korytek ściekowych
Odkucie studni kanalizacyjnej - wodociągowej i dołożenie pierścionków wyrównujących. Odkucie asfaltu przy studni wodociągowej w poboczu
Próba szczelności studni wpustowej i przykanalika Wp240 i Wp242, Wp381, Wp382
Montaż studzienek przy ZB9
Budowa betonowo-kamiennego wylotu przykanalika na skarpę (teren zakewowy) Wp223, 225, 227, 229, 231, 232, 235, 237
Zabruki na wylotach
Układanie korytek ściekowych Wp273, Wp274
Naprawa przykanalika DN200 wraz z naprawą wylotu przykanalika do rowu na Wp385, 386
Roboty porzadkowe na trasie wykonywanych robót
Montaż klap zewnętrznych na kanale 4,5,6,7 oraz na ZB6

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH - kontynuacja
Sprawdzanie stanu izolacji i ciągłości kabli

BRANŻA DROGOWA

KŁSM
warstwa wiążąca
warstwa technologiczna
podbudowa z betonu C16/20
podbudowa zasadnicza
warstwa SMA
warstwa ścieralna
rozbiórka podbudowy
ulepszone podłoże
rekultywacja tereny płaskie
profilowanie powierzchni/ skarpy/ nasypu/ zjazdów
krawężnik kamienny 15x30 i 20x30 na ławie z betonu C16/20
krawężnik kamienny 15x21/30 na ławie z betonu C16/20
nawierzchnia z kostki betonowej
obrzeża betonowe 8x30x100
obudowy wpustów deszczowych
nasadzenia drzew i krzewów
bariery stalowe
brewki betonowe
odhumusowanie
nasyp/ nasyp zjazdy
pobocza z destruktu
odmulanie rowu
umocnienie wlotów/wylotów przepustów
wykop - rów
wykop - rów
wypełnianie kamieniem koszy gabionowych pod umocnienie skarpy
wykop pod umocnienie skarpy

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe PG5aS
Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych WD8S
Roboty wykończeniowe WO9S
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonów WD10S
Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych; Roboty wykończeniowe MO11S
Układanie warstwy ścieralnej jedni lewej WO12S
Roboty wykończeniowe; Układanie warstwy ścieralnej jezdni lewej WO13S
Roboty wykończeniowe PZ1S/PZ2S

BRANŻA WOD-KAN

Umocnienie rzeki narzutem kamiennym rzeka Noteć
Inwentaryzacja sączków drenarskich km 5+600
Układanie korytek ściekowych Wp39 km 5+941
Układanie korytek ściekowych Wp45 km 6+115
Przegląd i czyszczenie studzienek wpustowych, przykanalików i obrukowania od Wp249 - Wp278 Węzeł Tupadły km 15+962 - 16+586
Montaż wylotów przykanalików, ścieków skarpowych od Wp342, Wp344, Wp346, Wp248. Montaż wylotu ścieku skarpowego na narzut kamienny Sikorowo km 15+700 - 15+780 SL
Budowa betonowego wylotu przykanalika na skarpę kamienną Wp232, Wp234, Wp236, Wp238, Wp240 Sikorowo teren zalewowy km 15+572 - 15+728
Naprawa przykanalika DN200 wraz z naprawą wylotu przykanalika - WP380, Wp838, Wp384 Markowice km 21+742-21+906
Naprawa i regulacja wpustu Wp539 DW412 km 0+449
Naprawa i regulacja wpustu Wp531 T3 km 0+288

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH – kontynuacja km 4+900 - 13+500
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli; Łączenie słupów i bednarek w słupach Węzeł Latkowo
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli; Łączenie słupów i bednarek w słupach Węzeł Tupadły
Wykopanie rowu kablowego oraz ułożenie kabla od słupa 2.112 do 2.114 wraz z zasypaniem. Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Jacewo


 

BRANŻA DROGOWA

KŁSM DD24, DW412, DD11, DD5
warstwa wiążąca DK15, DW252, DD31, DD15, DD16a
warstwa technologiczna TG
podbudowa z betonu C16/20 DD15
podbudowa zasadnicza DW252, DK15
warstwa SMA TG
warstwa ścieralna DD28, DD29, DD22b, DD26
rozbiórka podbudowy DW412
ulepszone podłoże DD15
rekultywacja tereny płaskie DD19, L3/TG
profilowanie powierzchni/ skarpy/ nasypu/ zjazdów DD11, DD19b, TG, DK15, DD9b
krawężnik kamienny 15x30 i 20x30 na ławie z betonu C16/20 DD15, DD14, DW252
krawężnik kamienny 15x21/30 na ławie z betonu C16/20 DD15
nawierzchnia z kostki betonowej DD15
obrzeża betonowe 8x30x100 DW252
obudowy wpustów deszczowych TG
nasadzenia drzew i krzewów TG
bariery stalowe TG, DK15
brewki betonowe TG, DK15
odhumusowanie DD30
nasyp/ nasyp zjazdy TG, DW412, DD20b, DD30, DD31, ZB11, DD30a, DD15, DD17, DD16, DK15
pobocza z destruktu TG
odmulanie rowu DK15
umocnienie wlotów/wylotów przepustów TG,T4, DD11, DD15, DD30, DD31, DD23, DD26a, DD26b, DD5, DD6, DD7, DD35
wykop – rów DK15
wykop – rów DD30, TG
wypełnianie kamieniem koszy gabionowych pod umocnienie skarpy TG
wykop pod umocnienie skarpy TG

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe WO6S
Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do układania izolacjo-nawierzchni; Roboty wykończeniowe WD8S
Izolacjo-nawierzchnia na kapach chodnikowych; Antykorozja podpór; Roboty wykończeniowe WO9S
Montaż ekranu przeciwolśnieniowego MO11S
Roboty wykończeniowe WO13S
Roboty wykończeniowe PG14S

BRANŻA WOD – KAN

Wykop pod wpust i przykanalik; Układka wpustu i przykanalika Wp400-403 km 22+547 - 22+667
Grodze infiltracyjne km 0+206 łącznica T3; km 15+950 - 15+980; km 6+450; km 6+800; 7+320; 13+020; 13+080
Montaż brakujących krat żeliwnych (wpustów) Wp216, 274, 276, 278, 280 Sikorowo km 13+859; W. Tupadły km 16+506 - 16+626
Czyszczenie studzienek spustowych, przykanalików i obrukowania Sikorowo km 13+859; W. Tupadły km 16+506 - 16+626
Drenaż, zagęszczenie km 15+775 - 15+900
Poprzeczka km 22+630
Montaż brakujących krat żeliwnych (wpustów) Wp388, 340, 342, 346; Czyszczenie studzienek spustowych, przykanalików i obrukowania km 20+080 - 20+300
Montaż brakujących krat żeliwnych (wpustów) Wp333 - 347; Czyszczenie studzienek spustowych, przykanalików i obrukowania km 20+080 - 20+300
Zabruki na wylotach roboty przygotowawcze km 15+975 - 19+305
Montaż brakujących krat żeliwnych (wpustów); Czyszczenie studzienek spustowych, przykanalików i obrukowania Węzeł Tupadły km 16+800
Czyszczenie studzienek spustowych, przykanalików i obrukowania Węzeł Tupadły

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH – kontynuacja km 6+500 - 22+500
Pomiary stanu izolaji oraz ciągłości kabli oświetleniowych; Łączenie słupów Węzeł Latkowo
Przygotowanie kabli i fundamentów do montażu słupów i lamp Węzeł Latkowo, Tupadły
Montaż słupów i lamp Węzeł Latkowo, Tupadły
Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo, Jacewo 

Poniedziałek, 29 maja 2017 
godzina 14:17
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women