laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA

(podbudowa BA, warstwa KŁSM, warstwa SMA, warstwa ścieralna, rozbiórka zjazdu, skarpowanie, wymiana gruntu, odhumusowanie, odmulenie rowu, humusowanie, nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie z kostki kamiennej, obrzeża, krawężniki kamienne, bariery stalowe, zabudowy wpustów, pobocza z destruktów, brewki betonowe, nasadzenia drzew i krzewów, nasypy, wykopy – rowy i zjazdy),
BRANŻA WOD-KAN

(układanie zabruków),

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA:

łączenie słupów na węźle Latkowo, pionowanie słupów i roboty wykończeniowe na węźle Tupadły, kopanie rowu kablowego w pasie rozdziału na Markowicach.

BRANŻA DROGOWA

odhumusowanie
podbudowa zasadnicza
warstwa wiążąca
warstwa ścieralna
SMA
rekultywacja tereny płaskie
montaż siatek ogrodzeniowych
montaż siatek na płotkach naprowadzających
ogrodzenia dla płazów
plantowanie
humusowanie - rowy, pobocza, skarpy, pow. Płaskie
nawierzchnia z kostki kamiennej
ściek trójkątny
krawężnik kamienny
bariery stalowe
bariery energochłonne
pobocza z destruktu
brewki betonowe
nasyp
wykopy - rowy, zjazdy
KŁSM
frezowanie
rozbiórka podbudowy
stabilizacja chodnika
odmulenie rowu
oznakowanie poziome
kostka betonowa
kostka brukowa
ściek muldowy
obrzeże
rozbiórka barier stalowych
montaż półek dla płazów
płotki naprowadzające dla płazów

BRANŻA WOD-KAN

Wycinanie piaskowników
Koszenie traw
Umocnienie rowu płytami ażurowymi
Osadzanie kratek ściekowych Wp497-500
Montaż włazów na studniach
Prace przygotowawcze
Montaż wylotu DN1000
Roboty wykończeniowe, zasypywanie
Wykonywanie obruków przykanalików Wp36, 38, 40, 42
Wykonywanie obruków przykanalików Wp117-121
Montaż kratek ściekowych Wp 495, 496, Wp497, 499
Wykopy pod dren
Dren w pasie rozdziału
Opuszczanie wylotu
Przedłużanie przykanalików
Regulacja pierścieni odciążających
Czyszczenie studni
Rozplantowanie ziemi
Układanie zabruków
Wykonywanie grodzy infiltracyjnych
Wykonywanie obruków wylotów przykanalików
Poprzeczka drenarska
Montaż wylotu prefabrykowanego
Zabruki na wylotach drenu
Układanie płyt ażurowych MABA

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Odkopywanie kolidującego kabla zasilającego stację meteo na odcinku km 21+790 - 22+050
Przygotowanie terenu pod zmienioną trasę kabla zasilającego stację meteo Markowice
Kopanie trasy kablowej oraz układanie kabla wraz z zasypaniem
Badanie stanu izolacji i ciągłości kabli oraz łączenie słupów
Montaż słupów z lampami
Montaż lamp
Pionowanie i łączenie słupów
Kopanie rowu pod rury osłonowe SN oraz zasypanie
Badanie stanu izolacji i ciągłości kabli oraz łączenie słupów

BRANŻA DROGOWA

KŁSM DD8c, DD15, DD26, DD16a
warstwa wiążąca TG
warstwa ścieralna DD20
SMA TG, T2, T3, J2
rekultywacja tereny płaskie DD6, DD7. DD7a, DD27, DW412, DD5
humusowanie skarp/ terenów płaskich/ rowu/ pobocza/ pasa dzielącego DD27, DD15, DD11, DP2567C
nasadzenia drzew i krzewów DD6
zrąbkowanie posadzonych drzew i krzewów OI
prace porządkowe, montaż rur TG, DK15
wykonywanie brewki betonowej TG
wykonywanie brewki betonowej TG
nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 DK15, DW252
warstwa ścieralna z kostki kamiennej DK15
krawężnik trapezowy L2
bariery stalowe TG, DD33, DD34, DD28
pobocza z destruktu TG
frezowanie DW412
odmulenie rowu TG
nasyp DW412, DD16a, DD19a, DD19b, M1, TG
wykopy - rowy, zjazdy DK15, DD27, DW412, DD16a
rozbiórka podbudowy DW412
oznakowanie poziome TG
odhumusowanie DD8c, M1, M2

BRANŻA WOD – KAN

Faszynowanie rowu; Umocnienie skarp płytami ażurowymi rów R-M-9
Montaż separatorów na kanałach Kanały 4,5,6,7
Umocnienie skarp płytami ażurowymi rów R-2 km 18+267
Roboty poprawkowe po Kada-Bis i Transpol, uzupełnianie ażurków i obruków rów R-2 km 18+267
Prace przygotowawcze Wylot 1000
Umocnienie rowu płytami ażurowymi rów przy Smyrni wylot przepustu PP D06-1 km 0+158
Układka rurociągu PCV fi 110 przy ZB4

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni kablowych DK15
Konserwacja studni, sprawdzenia OI
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli, łączenie słupów Węzeł Latkowo
Łączenie słupów Węzeł Latkowo
Badanie stanu izolacji i ciągłości kabli SN Stacja Latkowo
Badanie stanu izolacji i ciągłości kabli SNnStacja Jacewo
Badanie stanu izolacji i ciągłości kabli SN Stacja Miechowice
Podanie napięcia na stację i przepompownie w Miechowicach Stacja Miechowice

EKRANY AKUSTYCZNE

Montaż paneli ekranów akustycznych DW412 km 0+780 - 0+850
Montaż paneli ekranów akustycznych T3 km 0+154 - 0+260

BRANŻA DROGOWA

wykonanie brewki
rozbiórka zjazdu
wykop – rów
pobocze frez
montaż siatek dogęszczających
betonowanie słupków ogrodzeniowych
humusowanie
rekultywacja
nasadzenia drzew
nasadzenia krzewów
warstwa wiążąca
warstwa ścieralna
nawierzchnia z kostki kamiennej
obrukowanie przepustów
bariery energochłonne
krawężnik kamienny
KŁSM
warstwa SMA
humusowanie
rekultywacja terenów płaskich
nasadzenia drzew
nasadzenia krzewów
nasyp

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe MO5S, PG5aS, PG14S
Układanie warstwy ścieralnej WO12S, WO13S, MO11S
BRANŻA WOD – KAN

Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi
Montaż klap zwrotnych
Układanie zabruków
Odmulenie rowu wraz z wywozem namułu samochodami

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli przez firmę montującą bariery Węzeł Latkowo
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli Węzeł Latkowo

BRANŻA DROGOWA

KŁSM
warstwa wiążąca
warstwa ścieralna
warstwa ścieralna
SMA
stabilizacja na zatokach autobusowych
zszywanie materacy kamiennych
rekultywacja tereny płaskie
plantowanie
humusowanie skarp/ terenów płaskich/ rowu/ pobocza/ pasa dzielącego
prace porządkowe
nasadzenia drzew i krzewów
zrąbkowanie posadzonych drzew i krzewów
montaż siatki ogrodzeniowej
montaż siatki na płotkach naprowadzających
ułożenie krawężnika trapezowego
układanie obrzeży
wykonywanie brewki betonowej
kostka brukowa gr 8 cm
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
bariery stalowe
pobocza z frezu
profilowanie nasypu
nasyp
wymiana gruntu
udrożnienie rowu
odmulanie rowu
wykop - rów

BRANŻA MOSTOWA

Program naprawczy jezdni prawej asfaltu twardolanego WO9S
Układanie warstwy ścieralnej PG14S
Roboty wykończeniowe MO5S, PG5aS, PG14S, WD15S, WD10S, MO11S
BRANŻA WOD – KAN

Dokładanie pierścieni odciążających i roboty wykończeniowe przy Wp479-500
Docięcie rur przepustów
Próby szczelności wpustów i przykanalików Wp249-250
Zabruki na wylotach drenu
Wykonywanie obruków przepustu
Wykonywanie obruków wpustów Wp459, 495-500
Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla od słupa 1.531 do 1.534 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla od słupa 1.533 do 1.535 Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo
Montaż słupów Węzeł Latkowo
Pomiary stanu izolacji i ciągłości kabli, łączenie bednarki w słupach Węzeł Latkowo
Naprawa uszkodzonego kabla od słupa 4.122 do 4.123 Węzeł Tupadły
Łączenie i pionowanie słupów Węzeł Jacewo

Piątek, 17 sierpnia 2018 
godzina 21:56
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women